Математикдаа гавал Кристиан Волфф хамгийн аюултай гэмт хэргийн бүлэглэлийн санхүүгийн аудитор хийдэг. Түүнийг Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэг анхааралдаа авч мөрдөж эхэлнэ.
http://vkpviews.blogspot.com/2017/01/jaaaak.html